2015-02-02

Är du optimist, har gott självförtroende och is i magen?

Se upp med ditt pensionssparande.

I de flesta sammanhang är optimism, självförtroende och uthållighet goda egenskaper. Men när det gäller hur man placerar pengar, visar ekonomisk forskning att det faktiskt kan vara tvärtom. För precis de egenskaper som gör oss framgångsrika i övriga livet, kan leda till att vi gör misstag när vi exempelvis ska placera vårt pensionskapital.

De flesta beter sig helt enkelt inte så klarsynt som de borde när det gäller sina placeringar.

Till exempel har forskare i ekonomisk psykologi som Bazerman och Moore i experiment visat att insatta investerare många gånger är alltför optimistiska kring sin förmåga. De blir helt enkelt övermodiga och tar för stora risker i sina investeringar. Detta eftersom de har för stor tilltro till sina kunskaper och därför blir blinda för de komplexa sammanhang som kan ge oförutsedda förändringar i exempelvis en aktiekurs. 

En annan intressant lärdom kring våra ekonomiska beteenden är att vi ofta har svårt att vara helt rationella när vi ska värdera våra placeringar. Enligt Kahnemans (ekonomipriset till Alfred Nobels minne 2002) och Tverskys Prospect Theory, bedömer vi inte våra placeringar efter hur mycket vi vunnit eller förlorat i absoluta termer, utan i stället utifrån mer eller mindre godtyckliga referenspunkter, gärna de som passar vår självbild som skickliga investerare. Vårt ständiga behov av referenspunkter gör helt enkelt att vi hellre tittar på om placeringar gått bättre eller sämre än jämförbara index, och inte på hur stor den ekonomiska behållningen är i slutändan. 

Även i nedgång spelar psykologin oss ett spratt, eftersom vi tenderar att vänta in i det sista med att realisera en förlust. Det har nämligen visat sig att människor är beredda att ta större risker med förluster än med vinster. En psykologisk mekanism som tyvärr kan leda till att vi biter oss själva i svansen, eftersom vi på grund av detta väntar för länge med att sälja i hopp om att placeringen ändå ska återhämta sig. Is i magen behöver i dessa sammanhang alltså inte vara något odelat positivt, i varje fall inte när det gäller placeringar. 

Kanske känner du igen dig? Lugn, det finns hjälp att få. Vi vet att marknaden till stora delar drivs av psykologi. Något som vi som investerare måste vara ödmjuka inför och dagligen förhålla oss till. Men för oss räcker det inte med att vara medvetna. Det handlar också om hur vi organiserar vår förvaltning för att hantera svängningar som bland annat drivs av marknadens psykologi. Om du tycker att det låter som ett bra förhållningssätt kan Brummer & Partners vara värt att titta närmare på för exempelvis tjänstepensionssparande genom vår fond Brummer Multi-Strategy. Den består av sju olika, sinsemellan oberoende, hedgefonder med olika förvaltningsinriktning. 

Det gör att du sammantaget får en god riskspridning och en förvaltning med historiskt låg korrelation med marknaden i stort. Och i stället för att jämföra sig med marknaden, är målet med Brummer Multi-Strategy att ge en absolut och positiv avkastning, oavsett om börsen går upp eller ner. En inriktning som hittills gett en genomsnittlig årsavkastning på 7,6 procent sedan fondens start (avser perioden 1 april 2002 till 31 december 2014).  Fonden är tack vare sina historiska egenskaper ett alternativ till en pensionsförsäkring i ett traditionellt livbolag eller till så kallad diskretionär kapitalförvaltning. Det finns flera olika sätt att bli kund hos Brummer & Partners beroende på vilka behov du har.

Brummer Multi-Strategy är en specialfond enligt 1 kap 1 § lagen (2004:46) om investeringsfonder. Sålunda är Brummer Multi-Strategy inte en så kallad UCITS-fond. Andelarna i Brummer Multi-Strategy har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med värdepapperslagstiftning i USA, Kanada, Japan, Australien eller Nya Zeeland och får inte säljas eller erbjudas till försäljning till eller inom USA, Kanada, Japan, Australien eller Nya Zeeland eller i sådana länder där sådant erbjudande eller försäljning skulle strida mot gällande lagar eller regler. Utländsk lag kan innebära att en investering inte får göras av investerare utanför Sverige. Brummer Multi-Strategy AB har inget som helst ansvar för att kontrollera att en investering från utlandet sker i enlighet med sådant lands lag. Det åligger envar att tillse att sådan investering sker i enlighet med gällande lag eller andra regleringar, såväl i Sverige som utomlands. Informationen från fondbolaget ska inte ses som en rekommendation av fondbolaget att teckna andelar i fonden utan det ankommer på var och en att göra sin egen bedömning av en investering i fonden och riskerna förknippade därmed. Det finns inga garantier för att en investering i Brummer Multi-Strategy ger en god avkastning, trots en positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att man får tillbaka hela eller delar av det insatta kapitalet. En investering i Brummer Multi-Strategy bör betraktas som en långsiktig investering. Tvist rörande fonden eller information om fonden ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt. Basfakta/faktablad och informationsbroschyr om Brummer Multi-Strategy finns på fondens hemsida https://www.brummer.se/sv/Vara-fonder/Brummer-Multi-Strategy/Fondfakta/.

Läs nästa artikel

Ansvarsfulla investeringar

Läs nästa: Ansvarsfulla investeringar