2014-09-22

Hedgefonder ger tryggare förvaltning av pensionskapitalet

”Hedgefonder klassas som mindre riskabla än till exempel aktier"

De flesta människor förknippar kanske begreppet hedgefond med 80-talets vidlyftiga, minst sagt riskabla spekulationsekonomi. Idag används hedgefonder med stor framgång för ansvarsfull förvaltning av långsiktiga investeringar, inte minst våra pensioner. Mattias Grahn ansvarar för Saabkoncernens svenska pensionsstiftelse med mer än fyra miljarder kronor i tillgångar: – Jag ansvarar för förvaltningen av kapital som är avsatt specifikt för koncernens utfästelser för tjänstepensioner inom ramen för det som kallas ITP-planen. För att få en god långsiktig avkastning med minimerad risk fördelar vi dessa tillgångar mellan obligationer, aktier och hedgefonder.

Hedgefonder klassas riskmässigt någonstans mitt emellan de övriga tillgångarna. Av samma skäl anlitar vi flera förvaltare med olika placeringsstrategier. Mattias Grahn framhåller även vikten av att ha en långsiktig förvaltningsstrategi med ett 5-10-årigt perspektiv. Utöver de enskilda förvaltarnas kompetens och reella resultat utvärderar man även förvaltarens infrastruktur i form av riskkontroll, back-office-funktioner med mera som de har att luta sig emot.

Styrdokument och validering

Mattias Grahn pekar även på betydelsen av riskkontroll:

– Vi har strikta styrdokument både för hur vi ska placera kapitalet, och hur vi ska reagera om och när utvecklingen inte följer våra förväntningar. Valideringen av fondernas tillgångar är jätteviktig. Förvaltare som till exempel Brummer & Partners har en särskild avdelning för validering, helt skild från den övriga verksamheten, dessutom anlitas en helt oberoende part för validering.

Efter 80-talets vilda spekulationsekonomi har den internationella finansvärlden genomgått ett flertal kriser, följda av åtstramningar och långtgående reningsbad. Idag omgärdas alla seriösa förvaltares placering av kapital i till exempel hedgefonder av strikta styrdokument och oberoende validering.

”Hedgefonder klassas som mindre riskabla än till exempel aktier" - Mattias Grahn

Saabkoncernen är Sveriges ledande leverantör av högteknologi inom försvarsindustri, civil säkerhet och luftfart. Företaget, som har en betydande export, arbetar med allt från flyg, radar och robotsystem till system och utrustning för samhällssäkerhet och fältsjukhus.

Läs nästa artikel

Ansvarsfulla investeringar

Läs nästa: Ansvarsfulla investeringar